tarasingh
Administrator Dr. Srimati Tara Singh

एकटा गेला, परंतू पावले सोडून गेला!

 

 

एकटा गेला, परंतू पावले सोडून गेला!
एक हमरस्ता जगाला, काल तो देऊन गेला!!

 

आजही गझलेत त्याच्या केवढे चैतन्य आहे!
वाटते गझलेवरी तो, प्राण ओवाळून गेला!!

 

शेर आहे की, सुभाषित; आज त्यांना बोध झाला;
काल त्याला मात्र, जो तो, टोमणे मारून गेला!

 

हा नव्हे एल्गार! ही तर, एक गझलांचीच गीता!
आज जो तो बोलतो जे, काल तो बोलून गेला!!

 

ठेवल्या मागेच त्याने स्पंदणा-या सर्व गझला!
टोमणे, टीका, टवाळी, सर्व तो घेऊन गेला!!

 

 

 

-------प्रा.सतीश देवपूरकर

 

 

 

HTML Comment Box is loading comments...